Bio-Enery
Dutch and European aims for Bio-Energy
From bio-mass to bio-energy
Biological aerobe and anaerobe conversion
The input material
Bio-ethanol
Bio-gas
Power and heat
ENC Energy
News
Contact
Links
Vacancies
ENC Industry
ENC Industry
Nederlandse en Europese doelstellingen
voor Bio-energie

Nederland heeft, net als de overige EU-landen, in 1997 het verdrag van Kyoto ondertekend. Daarmee leggen wij ons op om:
  • onze groeiende behoefte aan energie in te tomen
  • de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen
  • alternatieve energiebronnen te ontwikkelen en toe te passen.

Concreet moeten wij in 2012 5% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990 en moeten wij de uitstoot van CO2 met 6% verminderd hebben t.o.v. 1990.

De Nederlandse overheid heeft voor de toepassing van duurzame / bio-energie een aantal doelstellingen geformuleerd:

  • bijmengen van bio-brandstof (bijvoorbeeld bio-ethanol) bij voertuigbrandstoffen (benzine, diesel). In 2005 moet 2% bijgemengd worden, wat oploopt tot 5,75% in 2010.
  • aandeel duurzame elektriciteit opwekking binnen de totale elektriciteitproductie. Van 5% in 2010 naar 10% in 2020.