Energy Sources
Necessity of non-fossil fuels
Sustainable / renewable energy
Sustainable / renewable bio-energy
Renewable energy
Bio fuel
Bio waste
ENC Energy
News
Contact
Links
Vacancies
ENC Industry
ENC Industry
Noodzaak voor niet-fossiele energiebronnen
Fossiele brandstofvoorraden zijn eindig: ze raken op en het kost miljoenen jaren voordat ze opnieuw gevormd zijn. Maar onze energiebehoefte is op dit moment al groot en blijft wereldwijd stijgen. Er moeten dus alternatieve energiebronnen ontwikkeld worden. De verbranding van fossiele brandstoffen is de belangrijkste oorzaak van de verhoging van het CO2-gehalte in de atmosfeer (80% is hieraan toe te schrijven). Deze verhoging van het CO2-gehalte draagt wereldwijd voor meer dan de helft bij aan het zogenaamde broeikaseffect (opwarming van de aarde). De hierdoor mogelijk optredende klimatologische veranderingen kunnen grote gevolgen hebben.

Nederland heeft nog aardgas, maar kolen en olie moeten wij importeren. De grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit andere delen van de wereld maakt het aantrekkelijk zo veel mogelijk alternatieve energiebronnen te benutten.

Atoomenergie is een alternatieve energiebron, welke wereldwijd wordt ingezet. Het is echter een omstreden energiebron. Enerzijds doordat het afval nog vele tientallen tot honderden jaren gevaarlijk is en opslag van afval duur is. Anderzijds doordat er in veel landen een “koppeling” is tussen de voorbereiding en opwerking van atoomenergie brandstoffen en de productie van materiaal voor het maken van atoombommen. Toch wordt er vooruitgang geboekt in de veiligheid van atoomcentrales, net als in het hergebruik van atoombrandstoffen en de opslag van afval. Atoomenergie zal zeker gedurende langere periode een deel van de energiemix uitmaken.